Cc-Pelv4.jpg Radius : partie distale[lang=en]Radius: distal part[/lang] [lang=es]Radio : parte distal[/lang]ThumbnailsCoxalRadius : partie distale[lang=en]Radius: distal part[/lang] [lang=es]Radio : parte distal[/lang]ThumbnailsCoxalRadius : partie distale[lang=en]Radius: distal part[/lang] [lang=es]Radio : parte distal[/lang]ThumbnailsCoxalRadius : partie distale[lang=en]Radius: distal part[/lang] [lang=es]Radio : parte distal[/lang]ThumbnailsCoxalRadius : partie distale[lang=en]Radius: distal part[/lang] [lang=es]Radio : parte distal[/lang]ThumbnailsCoxalRadius : partie distale[lang=en]Radius: distal part[/lang] [lang=es]Radio : parte distal[/lang]ThumbnailsCoxalRadius : partie distale[lang=en]Radius: distal part[/lang] [lang=es]Radio : parte distal[/lang]ThumbnailsCoxal
Crocuta crocuta - Adulte - Élément gauche
Collection : Département d'Ostéologie du Musée National du Kenya, Nairobi (Id:OM3574) - Pays : Galana, Kenya

[lang=en]Crocuta crocuta - Adult - Left element
Collection: Department d'Osteology of National Museum of Kenya, Nairobi (Id:OM3574) - Country: Galana, Kenya[/lang]

[lang=es]Crocuta crocuta - Adulto - Elemento izquierdo
Colección : Departamento d'Osteología del Museo Nacional de Kenia, Nairobi (Id:OM3574) - País : Galana, Kenia[/lang]